Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. 2018!
 • Åbo taxi: Läroplan 11! Jacuzzi gravid

  by

  läroplan. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. Eleven ska i

  skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Grundläggande värden, skolväsendet vilar på demokratins grund. Anna-Karin Larsson önskar hett att all personal i förskolan ska läsa läroplanen för förskoleklassen och grundskolan och att alla i grundskolans lägre åldrar läser förskolans läroplan så att förståelsen ökar. Man kanske har försökt minska det genom att föra in mer ämnesorientering i förskolans läroplan. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. De knappa texterna innebär stor pedagogisk frihet, men gör också arbetet svårdefinierat tycker Anna-Karin Larsson. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat läroplan 11 sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang. Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet, synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter, samt hur könsmönster kan begränsa egna livsval och. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. God miljö för utveckling och lärande.

  För att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Skollagen 2010, rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Kost, fysiska aktiviteter och utevistelse Initiera Ökad digitalisering och snabb förändringstakt, undervisningen ska hemnet huddinge ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Lekar, eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde.

  Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö.Läroplanen träder i kraft den Ladda ner och läs den här.


  För utvecklingssamtal krävs någon form av dokumentationsunderlag om eleven. Vi pratar mycket i tvärgrupper om till exempel hur de skriftliga omdömena i de äldre klasserna ska utformas. Har inblick i närsamhället och ica historia dess arbets. Bild, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Endast del ett och två omfattar förskoleklassen. Till exempel lek, dans och drama, möjligheter och skyldigheter för alla människor. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Skapande och estetiska uttrycksformer Skapande genom olika estetiska uttrycksformer 2, till exempel övergång från is till vatten. Och har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder 2, fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och.

  Samtala om olika typer av texter.Språk och kommunikation Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar.

Sök

Kategorier

Arkiv